top of page
1.webp

תקנון חברת
The Coder Schools

הוראות כלליות

 1. על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום ואופני התשלום הבאים.

 2. שנת פעילות הקורסים בחברת THE CODER SCHOOLS (להלן- ״החברה״) היא בין התאריכים 1.9.2024-30.6.2025.

 3. פתיחה של כל קורס וקיומו מותנה במספר מינימלי של נרשמים.

 4. אם יצטמצם מספר המשתתפים בקורס במהלך השנה מתחת למספר המינימלי, תעמוד הזכות לחברה לאחד או לסגור קורסים.

 5. מספר המקומות בכל קורס מוגבל, לפיכך תינתן עדיפות למקדימים להירשם.

 6. החברה תהיה אחראית על ילדי הקורס רק בשעות פעילות הקורס אליו נרשמו ואינה אחראית לאופן הגעתם וחזרתם של הילדים אל הקורס ומין הקורס.

 7. במקרה של בעיות משמעת רשאית החברה להפסיק פעילות של משתתף באמצעות הודעה להוריו.

 8. בשיעורים מקוונים הלקוח/ה זקוק/ה למחשב אישי וגישה לאינטרנט. החברה לא תהיה אחראית לחוסר האפשרות לספק שיעורים, או לאיכות הירודה שלהם, עקב תפקוד בלתי הולם של התוכנה, החומרה או הגישה לאינטרנט מצד הלקוח/ה.

 9. בשיעורים פרונטליים בכיתת הלימוד כלל הציוד הדרוש ללמידה יסופק על ידי החברה ובכלל זה מחשב אישי, ישם משתמש, גישה לתוכנות הרלוונטיות וגישה לאינטרנט והחברה תהיה אחראית לרמת ההדרכה באופן מלא.

 10. הקלטת שיעורים מקוונים- הלקוח/ה מאשר/ת כי החברה תקליט סרטונים וצילומים של השיעורים המקוונים בלבד, לצורך בקרת טיב השירותים אותם מספקת החברה ולצורך בדיקת טענות הלקוח/ה ככל שיידרש. בנוסף על מנת לאפשר לתלמיד, המעוניין בכך, לצפות מחדש ולחזור על השיעור הנלמד.

 11. משך השיעור- השיעורים הפרונטליים יהיו במתכונת של שיעור אחד בשבוע במשך שעה. השיעורים המקוונים יהיו במתכונת של שיעור אחד בשבוע במשך שעה וחצי.

 

תשלום והרשמה

 1. התשלום לקורסים הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית. התשלום יתבצע בתשלומים חודשיים שווים מיום הרישום ועד לסוף שנת הפעילות בתאריך 30.6.2025.

 2. ההרשמה והתשלום לקורסים תעשה מראש לתקופה של 10 חודשים באתר החברה במרשתת, באמצעות כרטיס אשראי.

 3. במהלך ההרשמה באתר יש למלא כתובת אלקטרונית של הלקוח/ה, שם פרטי, שם משפחה, פרטי הילד המשתתף בקורס ומספר טלפון.

 4. בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה (ערבי חג וימי חג)  בהתאם לימי החופשה המפורסמים באתר (קישור ללוח חופשות 24-25), לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

 5. לנרשמים חדשים יתאפשר שיעור ניסיון ללא תשלום וללא התחייבות. יחד עם זאת, באם תחליטו להישאר בקורס, שיעור הניסיון יחויב בתשלום החודשי של אותו חודש.

 6. רישום לקורסים החל מחודש נובמבר יהיה בכפוף לשיעורי השלמה פרטיים, למשך שעה, בעלות נפרדת בסך 100 ש״ח לשיעור בהתאם לשיקול דעת המדריכה/ה

 

ביטול השתתפות

 1. משתתף רשאי להפסיק את השתתפותו בקורס ע״י הודעה בכתב למזכירות החברה.

 2. הביטול ייכנס לתוקפו בחודש העוקב לחודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב.

 3. אין ביטול רטרואקטיבי לקורס והחזר כספים בגינו.

 4. אין החזר שיעורים או החזר תשלום בגין היעדרות המשתתף מהקורס.

 5. אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ומועדים בהתאם ללוח החופשות.

 

שונות

 1. החברה רשאית לפרסם תמונות או תכנים אחרים הקשורים לשיווק בכל עת באתר

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים או תיקונים באתר ללא הודעה מוקדמת בכל עת.

 3. מסמך זה יכנס לתוקף עם פרסומו באתר ויישאר בתוקף עד לביטולו או תיקונו.

bottom of page